Incoterm ข้อตกลงในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ สำคัญระดับสากล

Incoterms คืออะไร

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น มีข้อกำหนดอย่างไรที่จะทำให้ผู้ซื้อและผู้ค้าสามารถทราบได้ว่า สินค้าจะถูกส่งมอบอย่างราบรื่นปลอดภัยหรือใครเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาด เพื่อเป็นการทราบขอบเขตเหล่านี้เพื่อสิทธิประโยชน์โดยชัดเจนของทั้งสองฝ่าย สภาหอการค้านานาชาติ หรือ ICC ( International Chamber of Commerce) จึงได้กำหนดสัญญาข้อตกลง Incoterm ในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ในบทความนี้ เราจะพามาทำความรู้จักกับข้อตกลงเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า Incoterms ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง และมีการประกันภัยอย่างไร


Highlight

  • Incoterms คือ ข้อตกลงเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าที่กำหนดขอบเขตภาระค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจโดยตรงกันเป็นมาตรฐาน
  • เงื่อนไข Incoterm มีทั้งหมด 11 ประเภท
  • แต่ละรูปแบบของ Incoterm จะมีการสิ้นสุดภาระความรับผิดชอบในการส่งมอบของผู้ขายที่แตกต่างกัน


Incoterm คืออะไร?

International Commercial Terms หรือ Incoterm คือ มาตรฐานเงื่อนไขทางโลจิสติกส์ในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งข้อกำหนดนี้ถือเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในระดับสากล ได้กำหนดขึ้นโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC: International Chamber of Commercial)

ข้อตกลง Incoterm นี้จะเป็นการทราบถึงข้อกำหนด, ขอบเขตภาระความรับผิดชอบ, ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการซื้อขาย ถ้าหากเกิดความเสียหายที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนดในแต่ละรูปแบบ ก็จะมีการชดเชยตามข้อตกลงที่กำหนดว่าฝ่ายใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนั้น โดย Incoterm จะมีทั้งหมด 11 ประเภท


มาทำความรู้จักกับ Incoterm ทั้ง 11 ประเภท มีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

Incoterms

EXW (Ex Works)

EXW (Exwork Incoterm) คือ เงื่อนไขที่กำหนดขอบเขตภาระความรับผิดชอบของผู้ขายให้สิ้นสุดหลังจากการส่งมอบให้ผู้ซื้อ ณ สถานที่ตามที่กำหนดโดยไม่ผ่านขนส่งด้วยยานพาหนะของผู้ค้า โดยผู้ขายจะให้การช่วยเหลือในด้านข้อมูลและเอกสารการส่งออก

เงื่อนไขประเภทนี้ ผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงหากสินค้าเกิดการสูญหายหลังจากการส่งมอบ รวมถึงดำเนินพิธีการขาออก ขาเข้า และพิธีการผ่านแดนด้วยตนเอง ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ผู้ซื้อจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบ

FCA (Free Carrier)

FCA (Free Carrier Incoterm) คือ เงื่อนไขที่กำหนดขอบเขตภาระความรับผิดชอบของผู้ขายให้สิ้นสุดหลังจากการส่งมอบให้ผู้รับขนส่งที่ผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินการจัดหา ณ สถานที่ที่กำหนด โดยผู้ขายจะให้การช่วยเหลือด้านข้อมูลเอกสารการผ่านแดนและการนำเข้า ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงหากสินค้าเสียหาย หรือสูญหายหลังจากการส่งมอบ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงดำเนินพิธีการผ่านแดนและพิธีขาเข้าด้วยตนเอง

FAS (Free Alongside Ship)

FAS เป็นเงื่อนไขที่ขอบเขตภาระการรับผิดชอบของผู้ขายสิ้นสุดหลังจากส่งมอบด้วยวิธีการวางสินค้าข้างเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือต้นทาง โดยผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาออก ข้อตกลงประเภทนี้ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับความเสี่ยง รวมถึงชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินค้าหลังจากการส่งมอบ จนไปถึงดำเนินพิธีผ่านแดนและนำเข้า

FOB (Free Onboard Vessel)

Free Onboard Vessel Incoterm หรือ FOB คือ เงื่อนไขที่ภาระขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ขายสิ้นสุดเมื่อส่งมอบสินค้าบนเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือต้นทางที่กำหนด โดยผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาออก ในส่วนของผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินค้าหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบโดยผู้ขาย รวมถึงดำเนินพิธีการผ่านแดน และการนำเข้าด้วยตนเอง

CFR (Cost and Freight)

CFR คือเงื่อนไขที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งออก ค่าระวางสินค้าบนเรือ และจะสิ้นสุดภาระความรับผิดชอบหลังจากส่งมอบสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงหลังจากรับสินค้า ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมด รวมถึงดำเนินพิธีการขาเข้าด้วยตนเอง

CIF (Cost, Insurance & Freight) 

CIF คือ Incoterm ที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งออก ค่าระวางสินค้าบนเรือ รวมถึงต้องทำสัญญาประกันภัย ชำระค่าประกันภัยตั้งแต่ท่าเรือต้นทางจนถึงปลายทาง และจะสิ้นสุดภาระความรับผิดชอบหลังจากส่งมอบสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับความเสี่ยงหลังจากรับสินค้า ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมด รวมถึงดำเนินพิธีการผ่านแดนและนำเข้าด้วยตนเอง

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

CIP Term คือ เงื่อนไขที่ผู้ขายจะว่าจ้างคนกลางหรือผู้รับขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ รวมถึงต้องทำสัญญาประกันภัยความเสี่ยงสินค้า โดยผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินค้าจนกว่าจะสิ้นสุดการส่งมอบ นั่นก็คือผู้ซื้อรับสินค้า ณ ปลายทางที่กำหนด หลังจากรับสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับความเสี่ยงหลังจากรับสินค้า ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมด รวมถึงดำเนินพิธีการผ่านแดนและนำเข้าด้วยตนเอง

CPT (Carriage Paid To)

CPT เงื่อนไขนี้ระบุภาระขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ขายคือ จะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้ผู้ซื้อโดยขนส่งจากผู้รับขน ซึ่งผู้ขายจะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนสิ้นสุดการส่งมอบ และเป็นผู้ดำเนินพิธีการส่งออก เมื่อสิ้นสุดการส่งมอบและผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับความเสี่ยงหลังจากนั้น ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมด รวมถึงดำเนินพิธีการผ่านแดนและนำเข้าด้วยตนเอง

DDU (Delivery Duty Unpaid)

DDU เป็นเงื่อนไขในการขนส่งที่หลายคนอาจคุ้นเคย โดยการส่งมอบจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด โดยผู้ขายจะเป็นผู้ส่งสินค้าให้บริษัทรับขนส่งในการส่งมอบ 

DAP (Delivered At Place)

เงื่อนไข Incoterm ประเภท DAP เป็นเงื่อนไขที่ผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายของสินค้าให้ผู้รับขนส่งจนกว่าจะถึงสถานที่ส่งมอบปลายทาง จึงจะสิ้นสุดขอบเขตความรับผิดชอบ โดยพิธีการขาออกและผ่านแดนเป็นหน้าที่ของผู้ขาย ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับความเสี่ยงหลังจากรับสินค้า รวมถึงดำเนินพิธีการนำเข้าด้วยตนเอง

DDP (Delivered Duty Paid)

DDP Term คือเงื่อนไขที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินพิธีขาออก ผ่านแดน และพิธีขาเข้า การจ้างผู้รับขนที่จะส่งไปยังปลายทางที่กำหนด รวมถึงเป็นผู้รับความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าจนกว่าจะสิ้นสุดการส่งมอบ


สรุปการเลือก Incoterm ที่เหมาะสมกับการขนส่ง

หากต้องการที่จะส่งสินค้า หรือทำธุรกิจระหว่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดกับสินค้าที่ทำการขนส่ง ดังนั้น การเลือก Incoterm ที่เหมาะสมกับความต้องการ ก็จะช่วยลดภาระและความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่อาจอยู่เหนือการควบคุมได้ เมื่อเริ่มทำธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ จึงควรที่จะทราบเกี่ยวกับข้อตกลง Incoterm เพื่อที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง รวมถึงกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งที่มีคุณภาพ มีเงื่อนไขในการรับรองสินค้าอย่างชัดเจน ก็จะทำให้ผู้ขายรู้สึกวางใจในระดับหนึ่งว่า สินค้าที่ส่งไปจะถูกส่งมอบอย่างราบรื่น ในบางบริษัทขนส่งอย่าง RNP Express จะมีการช่วยเหลือในเรื่องของเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการส่งออก ใช้การขนส่งรูปแบบ Door to Door ก็จะทำให้การส่งออกสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ติดต่อขอรายละเอียดการส่งสินค้ากับ RNP Express ได้ที่ Line@ : @rnpexpress


บริการนำเข้า-ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร